Bij Happystone.nl wordt veel waarde gehecht aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert jou op een transparante manier over hoe Happystone.nl met jouw persoonsgegevens omgaat.

Wat zijn persoonsgegevens? Dat zijn gegevens die jou kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam en in combinatie daarmee je (e-mail)adres, woonplaats en bankrekeningnummer. Onder de huidige privacywetgeving geldt ook jouw IP-adres  als persoonsgegeven.

Happystone.nl doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Happystone.nl houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 definitief van kracht is geworden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-10-2018.

1) Algemeen

Happystone.nl:

 • verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Deze doelen en soort persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • houdt de verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 • vraagt om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • verklaart passende technische en/of organisatorische maatregelen te hebben genomen zodat de bescherming van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is of onderdeel is van het organisatorische beleid (zie punt 3);
 • verklaart op de hoogte te zijn van jouw rechten betreffende je persoonsgegevens en wil jou hierop wijzen en dit respecteren.

Happystone.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin vragen hierover hebt, stuur dan een mailtje naar privacy@happystone.nl.

2) Doeleinden

Waarom verwerkt Happystone.nl persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Happystone.nl verwerkt vanwege de volgende doeleinden:

 • praktische administratie inzake deelname aan workshops;
 • kantooradministratie (verwerking betalingen, reserveringshistorie, btw-aangiften);
 • informatie over workshops (bijvoorbeeld via een e-mail en/of nieuwsbrief).

Voor de genoemde doeleinden worden de volgende persoonsgegevens van je verlangd:

 • naw-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • ip-adres.

3) Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je aan Happystone.nl verstrekt kunnen zichtbaar zijn voor derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Instanties waar wij jouw persoonsgegevens mee kunnen delen zijn:

 • degene waarmee Happystone.nl een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten (zie hieronder);
 • de belastingdienst voor administratieve doeleinden.

Happystone.nl geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Happystone.nl de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Aan andere partijen dan in dit punt 3) genoemd zal Happystone.nl nooit persoonlijke gegevens van jou verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Happystone.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die zijn gevestigd buiten de EU.

4) cookies

Op Happystone.nl wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Lees daarvoor het betreffende cookiebeleid: https://www.happystone.nl/cookiebeleid/

5) minderjaringen

Happystone.nl verwerkt in voorkomend geval persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Voor minderjarigen die zich voor een workshop aanmelden geldt dat zulks in alle gevallen onder de verantwoording van de wettelijk vertegenwoordiger geschiedt.

6) bewaartermijn

Happystone.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn voor de administratie is 7 jaar (fiscale bewaarplicht).

7) beveiliging

Happystone.nl neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk je dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van jou hebben gebruikt? In dit soort gevallen kun je contact met Happystone.nl opnemen via het e-mailadres: privacy@happystone.nl.

8) portretrecht

Tijdens de workshops kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop jijzelf mogelijk te zien bent. Foto’s waarop jouw minderjarige kind identificeerbaar is, zullen alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming worden gepubliceerd.

Deelnemers aan workshops wordt altijd een te ondertekenen verklaring overlegd, waarbij al dan niet toestemming kan worden gegeven voor het maken van foto’s en/of videobeelden. Bij akkoordverklaring verleen je toestemming aan Happystone.nl om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren op website en affiches/posters, verder in kranten, flyers, enzovoort, maar ook op sociale media zoals Facebook.

Geen enkele van bovengenoemde foto’s en/of videobeelden die van jou zijn of worden gemaakt, mogen door derden worden verspreid. Happystone.nl zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen of verkopen aan adverteerders.

Mocht je achteraf toch bezwaar hebben tegen het gebruiken en/of publiceren van bepaalde foto’s en/of videobeelden waarop jijzelf en/of jouw minderjarige kind(eren) herkenbaar in beeld zijn gebracht, dan kun je dat kenbaar maken door een mailtje te sturen naar: privacy@happystone.nl.

9) inzage en wijziging van opgeslagen persoonsgegevens

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met Happystone.nl opnemen via onderstaande contactgegevens. Je kunt Happystone.nl ook een verzoek toesturen om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die Happystone.nl met jouw toestemming gebruikt, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door Happystone.nl wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kan Happystone.nl jou daarbij vragen om je degelijk te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Als de gegevens niet blijken te kloppen, kun je Happystone.nl verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

10) Autoriteit Persoonsgegevens

Happystone.nl helpt je graag verder als je klachten ondervindt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11) wijzigingen

Happystone.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS

kelly@happystone.nl of

via het formulier op de contactpagina